pavirvytes-dvaras-saltinis-fb1_1650868767-a3a60b1e66e68e8e10fd079c6cbca847.jpg
pavirvyte2_1650868737-8b6f2e5d6925682999f3606f87b12484.jpg
pavirvytes-dvaras-saltinis-fb_1650868752-ebaad0915c08a2e3177a398f580aa09c.jpg

Pavirvytės dvaras

Pavirvytės dvaras yra Pavirvytės kaime, Mažeikių rajone, Virvytės upės dešiniajame krante.

Minimas nuo 1840 metų, kai bajoras Juozapas Paulavičius dvarą įsigijo iš Ilinčiaus.

Vienas žymiausių šio dvaro savininkų, Edvardas Paulavičius, dirbęs Kališo miesto (Lenkija) gimnazijos direktoriumi. Atsidėkodami už nuoširdų darbą, gimnazijos steigėjai atsisveikindami jam padovanojo turtingą gimnazijos biblioteką, kurią pedagogas parsigabeno į Pavirvytę ir čia apie 1880 m. įsteigė pirmąją to krašto viešą biblioteką-skaityklą. Paulavičiai keitėsi knygomis su kitų 12 aplinkinių dvarų savininkais, į Pavirvytę iš Viekšnių knygų 8 kilometrus pėsčiomis žingsniuodavo ir būsimieji profesoriai Mykolas, Vaclovas bei Viktoras Biržiškos. Nereti svečiai čia buvo Laurynas Ivinskis ir Povilas Višinskis.

Nederėtų pamiršti, kad rašytojo Balio Sruogos žmonos, istorijos profesorės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės šaknys taip pat Pavirvytės dvare.

Dvaro pastatus tebesupa daugiau kaip 6 ha užimantis ūksmingas parkas, kuris anuo metu terasomis leidosi į Virvytės slėnį. Tebesistiepia į dangų tiesios kaip stygos šimtametės liepos, galiūnai uosiai, klevai, kiekvieną pavasarį žiedais apsipila anuos laikus menantys seneliai kaštonai. Tik nebeliko tašyto granito laiptų, vedančių link upės, terasų, buvusių apsodintų karpomais jazminų ir alyvų krūmais. Iškirstas ir apie 1900 m. užveistas 10 hektarų dvaro sodas.

Yra išlikęs pasakojimas apie šiame dvare vykusią dramą. Profesorius M. Biržiška savo knygoje „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose“ mini Pavirvytėje 1848 m. nusižudžiusį 35 metų amžiaus Domininką Paulavičių, gal pirmojo iš Paulavičių, Juozapo, brolį? Po Domininko mirties kerdžius ganęs per naktį dvaro arklius. Sutemus atėjęs pas jį Domelis, dvaro savininko brolis, kuris sugyvendavęs su dvaro darbininkais. Abu šnekėjęsi iki aušros. Kai tik kerdžius kildavęs arklių pažiūrėti, ateivis vis sulaikydavęs, girdi, niekur tie arkliai neprapuls. Kai ėmė brėkšti rytas, svečias pasakęs, kad jam laikas eiti, ir pasišalinęs. Tik tuomet kerdžius suvokęs, kad jo nakties pašnekovas miręs ir palaidotas. Tik tuomet išsigandęs. Ir arklius radęs neramius, išgąstingai į būrį susiglaudusius, piktai prunkščiančius.

Bajorai Paulavičiai, dvarą valdę nuo 1840 iki 1910 metų, pardavė caro notarui V. Nagurskiui. Iki A. Smetonos dvarų reformos Pavirvytės dvaras turėjo beveik 317 ha žemės. Išparceliuotas 1926 m. Jo žemėse susikūrė Pavirvytės kaimas. 1940 m. buvo belikę tik 82 ha, ir tie patys buvo nacionalizuoti.

2009 m. dvarą įsigijo Antanas Naujokas. Aptvarkyta aplinka, dvarininko namo stogas. Planuojama dvarą restauruoti. Yra išlikę pakankamai daug autentiškumo: senieji langai su apkaustais ir langinėmis, gonkos, unikalios konstrukcijos lubų perdanga, sienų apkalas, viena kita krosnis ir daug daug kitų dalykų. Iš dvaro pastatų pusiau sveikas išlikęs tik dvarininko namas. Kitų pastatų - tik fragmentai: ledaunės akmeninės sienos, pirmųjų dvaro rūmų pamatai ir rūsiai, kitų pastatų pamatai. Laikas dvaro ansambliui buvo negailestingas.

1992 m. dvaras įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų registrą.
Vieta žemėlapyje:


Neradote ieškomos informacijos? Parašykite mums.